Urbanes användarvillkor

 
  1. Vi säljer inte tjänster

Vår applikation är en meta-sökmotor. Urbane tillhandahåller, äger eller kontrollerar inte några av de tjänster eller produkter du får tillgång till via Vår applikation, så som massager, träningspass, bordsbokningar på restauranger eller frisörsbesök ("tjänsterna"). Tjänsterna ägs, kontolleras eller görs tillgängliga via tredje parter ("Tjänsteutförarna") antingen direkt (ex. en frisörssalong) eller som ett ombud (ex. online-resebyrå). Tjänsteutförarna är de som ansvarar för Tjänsterna. Tjänsteutförarnas villkor och sekretesspolicys gäller för din bokning så du måste förstå och gå med på dessa villkor. Vidare gäller villkoren från den egentlige tjänsteutförarna (frisörsalong, naprapatmottagning, restaurang etc.) för din tjänst, så du måste även förstå och gå med på dessa villkor. Din interaktion med någon som helst tjänsteutförare du kommit till via Vår application sker på egen risk och Urbane har inte något ansvar för om något skulle gå fel med din bokning eller under din tid hos tjänsteutföraren.

De Tjänster och Tjänsteutförare som visar på Vår application antyder, föreslår eller rekommenderar inte på något sätt denna Tjänst eller Tjänsteutförare från Urbanes sida. Det finns ej heller något sponsorskap eller godkännande från Urbane av en sådan Tjänsteutförare, eller någon anslutning mellan en sådan Tjänsteutförare och Urbane.

De Tjänster och Tjänsteutförare som visar på Vår application antyder, föreslår eller rekommenderar inte på något sätt denna Tjänst eller Tjänsteutförare från Urbanes sida. Det finns ej heller något sponsorskap eller godkännande från Urbane av en sådan Tjänsteutförare, eller någon anslutning mellan en sådan Tjänsteutförare och Urbane. Urbane är en plats där innehållet, inklusive priser, görs tillgängligt eller erhålles från Tjänsteutförarna. Urbane är inte på något sätt ansvarig för att priser eller tider stämmer eller är fullständiga i detta innehåll. Eftersom Urbane inte har något ansvar för Tjänsterna och inte har kontroll över innehållet som läggs upp av Tjänsteutförarna så har vi inte möjlighet att garantera priserna som visas på Vår application. Priser ändras konstant och extra avgifter (ex. betalningsavgifter, serviceavgifter, lokala skatter och avgifter) kan tillkomma, så du bör alltid kolla att priset för en bokning är det du förväntat dig. Vissa Tjänster kan också säljas i en annan valuta än den du valt att visa dina resultat i. Vår valutaomvandlare är för informativt syfte och bör inte betraktas som korrekt och aktuell, faktiska priser kan variera och din betalningsleverantör (ex. ditt kreditkortsföretag) kan ta ut avgifter för konvertering samt använda valutakursen från en annan dag.


2. Att boka via Urbane

Om du gör en bokning av Tjänster genom Vår application så är den bokningen gjord externt på en tredjeparts leverantörs bokningssystem. Tjänsteutföraren som namnges på bokningssidan och Vår Application agerar endast som användargränssnitt. Således har Urbane inget ansvar för bokningen eller för Tjänsten, eftersom Urbane inte har någon inblandning i framtagandet av beskrivningen av Tjänsten, i att fastställa pris och avgifter, eller i att erbjuda de Tjänster du bokar. Om du har några frågor eller tvister gällande tjänsten.

Urbane friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Ansvarsbegräsningen i detta Avsnitt ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.


3. Urbanes ansvar

3.1 Urbane strävar efter att tillse att Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet. Urbane bär dock inget ansvar om hela eller delar av Tjänsten är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period, oavsett orsak.

3.2 Åtkomsten till Tjänsten kan tillfälligt och utan förvarning komma att avbrytas vid händelse av systemfel, underhåll, reparation eller av andra skäl som är utom Urbanes kontroll.

3.3 Urbane strävar efter att tillse att all information på www.Urbane-app.com och i Applikationen är i allt väsentligt korrekt. Urbane garanterar emellertid inte riktigheten eller fullständigheten i innehållet på www.Urbane-app.com eller i Applikationen. Urbane kan när som helst och utan förvarning komma att genomföra förändringar av innehållet på www.Urbane-app.com och/eller i Applikationen.

3.4 Innehållet i Applikationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och Urbane utfäster inga garantier avseende innehållet.

3.5 Urbane kommer att samarbeta fullt ut med alla myndigheter och följa alla domstolsbeslut som förordnar om utelämnande av personuppgifter eller platsinformation för någon som publicerat innehåll i strid med Villkoren.


4. Uppsägning

4.1 Urbane äger rätt att, efter eget godtycke och utan föregående varning, begränsa en Användares åtkomst till Tjänsten och/eller förvägra all korrespondens med en Användare för det fall att:

a) det sker en regulatorisk förändring som begränsar Urbanes förmåga att erbjuda åtkomst till Tjänsten;

b) någon händelse utanför Urbanes kontroll förhindrar Urbane att erbjuda åtkomst till Tjänsten innefattande, men inte begränsat till, tekniska problem, kapacitetsproblem och kommunikationsproblem; eller

c) Urbane anser att en Användare missbrukar Tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med Villkoren.

4.2 Användaren kan välja att när som helst avsluta sitt avtalsförhållande med Urbane genom att radera sitt användarkonto i Applikationen.


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa Villkor eller i Applikationen, äger Urbane, eller Urbanes licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Applikationen. Användare får inte utan Urbanes skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet i Applikationen eller på www.Urbane-app.com i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag.


6. TVISTELÖSNING

Om tvist föreligger mellan Urbane och Användare med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm) i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Om Allmänna Reklamationsnämnden inte är behörig att avgöra frågan ska tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som exklusiv första instans.


7.PERSONUPP-GIFTER

7.1 Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Urbane är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Urbane, eller annan på uppdrag av Urbane, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress.

7.2 Urbane behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, födelsedatum och adress (ii) foton, samt (iii) användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkt 13.3 nedan.

7.3 Urbane kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan under punkt 13.2 ovan för att administrera Användares konto hos Urbane, för att marknadsföra Urbane och Urbanes eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. Urbane kommer att lagra dina personuppgifter för så lång tid som är nödvändigt för att behandla uppgifterna enligt denna punkt men kommer aldrig att lagra dina personuppgifter längre än sex månader från det att ditt användarkonto har stängts ner.

7.5 Användare har rätt att utan kostnad få information om den behandling av personuppgifter som Urbane utför avseende Användare. Användare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter. Om en Användare önskar utöva någon av dessa rättigheter, ska Användare kontakta Urbane på andre@Urbane-app.com.